Huishoudelijk reglement

intree 1.jpg

1. Contributies dienen altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2. Bij start tijdens een lopende maand dient het verschuldigde bedrag in een keer, contant, bij aanvang van het lidmaatschap te worden voldaan.

3. Bij niet tijdige contante betaling wordt € 2,50 boete verrekend. Wanneer incasso niet mogelijk blijkt, wordt de contributie contant verrekend, verhoogd met € 2,50 administratiekosten.

4. De opzegtermijn is een maand. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijkte geschieden, uiterlijk op de eerste van de voorafgaande maand. Zonder geldigeafmelding loopt het lidmaatschap gewoon door. De opzegtermijn gaat in op de.datum van afmelding. Het lidmaatschap kan uitsluitend aan het eind van een betalingstermijn opgezegd worden. Hierbij wordt geen contributie gerestitueerd.

5. Een proefles kost € 7,50. Bij inschrijving op dezelfde dag als de proefles wordt dit bedrag van het te betalen inschrijfgeld afgetrokken. Onderbreking van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij ziekte of zwangerschap met schriftelijk artsenverklaring.

6. Abonnementen dienen in een keer vooruit betaald te worden. Verandering vanhet abonnement kan alleen aan het eind van een betalingstermijn.

7. Bij gemiste trainingen wordt geen contributie gerestitueerd. Ook als men zonderopzegging van het lidmaatschap niet meer komt trainen, loopt de contributie gewoon door.

8. De cursist verklaart bij inschrijving dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is zich ervan bewust dat het beoefenen van een sport, risico’s met zich mee brengten dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist Sport- en Gezondheidscentrum Fit and Fun vrijwaren van aanspraken van derden in deze.

9. Sport- en Gezondheidscentrum Fit and Fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei geleden schade tijdens het verblijf in of rondom het sportcentrum.

10. Voor alle trainingen dient gepaste kleding en schoeisel gedragen te worden.

11. Roken is niet toegestaan en in de trainingszalen zijn alleen afgeslotenbidons toegestaan.

12. Sport- en Gezondheidscentrum Fit and Fun behoudt zich het recht om dit reglement zonodig aan te passen. Door inschrijving verklaart men akkoord te gaan en zich te houden aan het reglement van Sportstudio Fit and Fun.

13. Sport- en Gezondheidscentrum Fit and Fun heeft het recht, leden die zich niet aan haar huishoudelijk reglement houden de toegang te weigeren.